Yri­tys

Talon­ra­ken­nus Juha Lan­ki­nen Oy on vuon­na 2013 perus­tet­tu, uudis­ra­ken­ta­mi­seen kes­kit­ty­vä raken­nus­lii­ke. Pää­tuot­teem­me on laa­duk­kaat oma­ko­ti­ta­lot, joi­ta raken­nam­me sekä myy­tä­väk­si, että koko­nai­su­rak­ka­na suo­raan asiak­kaal­le avai­met käteen ‑paket­ti­na. Koti­paik­kam­me on Akaa, mut­ta toi­mim­me tar­vit­taes­sa ympä­ri Suomen.

Panos­tam­me talo­jen suun­nit­te­lus­sa ja sisu­tuk­ses­sa kor­ke­aan laa­tu­ta­soon ja nyky­ajan tren­dei­hin, jot­ka kes­tä­vät aikaa.
Haluam­me raken­taa asiak­kail­lem­me juu­ri hei­dän tar­peen­sa ja unel­man­sa täyt­tä­vän kodin.

Omi­na koh­tei­nam­me raken­net­ta­vat myyn­ti­ta­lot sijait­se­vat pää­osin koti­pai­kas­sam­me Akaas­sa. Sijain­ti­na Akaan vah­vuus on ehdot­to­mas­ti hyvät kul­ku­yh­tey­det. Akaa sijait­see Val­ta­tei­den 3 ja 9 sol­mu­koh­das­sa, kes­kel­lä ete­läis­tä Suo­mea. Autol­la pää­see moot­to­ri­tie­tä pit­kin niin Tam­pe­reel­le, kuin Hämeen­lin­naan noin puo­les­sa tun­nis­sa. Kes­kus­tas­sa on rau­ta­tie­a­se­ma, jos­ta myös erit­täin hyvät junayh­tey­det joka suun­taan. Akaan vah­vuu­te­na on myös huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pi hin­ta­ta­so, kuin suu­rem­pien kau­pun­kien lähei­syy­des­sä. Kat­so lisää Akaas­ta: http://www.akaa.fi/

Soita 044 3084523