Suo­si­tul­le Akaan Uuden­ky­län alu­eel­le, noin kah­den kilo­met­rin pää­hän kes­kus­tas­ta, val­mis­tuu lop­pu­vuo­des­ta 2017 taso­kas 4h+k oma­ko­ti­ta­lo. Talon olo­huo­ne, ruo­kai­lu­ti­la ja keit­tiö muo­dos­ta­vat yhdes­sä ava­ran koko­nai­suu­den, johon pää­see run­saas­ti luon­non­va­loa suu­ris­ta ikku­nois­ta. Olo­huo­nees­ta on käyn­ti suu­rel­le n. 30 m² teras­sil­le, johon pais­taa aurin­ko aamus­ta iltaan. Talon toi­ses­sa pääs­sä sijait­se­vat 3 makuu­huo­net­ta. Kodin­hoi­to­huo­nees­ta pää­see pesuhuone+sauna ‑osas­tol­le ja takapihalle.

Talo varus­te­taan tasok­kail­la kalus­teil­la ja kodin­ko­neil­la. Sisu­tuk­ses­sa käy­te­tään laa­duk­kai­ta ja tren­dik­käi­tä mate­ri­aa­le­ja. Läm­mi­tys­muo­to­na on pois­toil­ma­läm­pö­pump­pu ja varaa­va takka.

Talo on sisäl­tä vie­lä kes­ken, joten mitä nopeim­mat teet osto­pää­tök­sen, sitä enem­män pää­set vai­kut­ta­maan raken­nus- ja sisus­tus­rat­kai­sui­hin (pin­ta­ma­te­ri­aa­lit, kalus­teet, pis­to­rasiat, valot yms.) Jos osta­ja löy­tyy pian, talo saa­daan val­miik­si Jou­luun mennessä.

Tont­ti on Akaan kau­pun­gin vuo­kra­tont­ti, joka on ostet­ta­vis­sa itsel­le n. 25 000€

Hin­ta­pyyn­ti: 219 000€

Soita 044 3084523