Uudis­ra­ken­ta­mi­nen ja val­miit myyn­ti­ta­lot – Pir­kan­maa, Akaa

Talon­ra­ken­nus Juha Lan­ki­nen Oy on uudis­ra­ken­ta­mi­seen kes­kit­ty­vä raken­nus­lii­ke. Pää­tuot­tee­nam­me on myytäväksi/suoraan asiak­kaal­le raken­net­ta­vat omakotitalot.

 

Raken­nut­ta­mi­nen

Raken­nam­me asiak­kaan ton­til­le koko­nai­su­rak­ka­na talon. Suun­nit­te­lem­me yhdes­sä talon juu­ri teil­le ja hoi­dam­me raken­nus­lu­pa-asiat. Unel­mien­ne talo val­mis­tuu mää­rä­ai­kaan men­nes­sä ja pää­set­te muut­ta­maan uuteen kotiinne!

Ota yhteyt­tä »

Myy­tä­vät kohteet

Raken­nam­me jat­ku­vas­ti omi­na koh­tei­nam­me talo­ja, jot­ka myym­me  joko kes­ke­ne­räi­si­nä, tai val­mii­na. Mitä aikai­sem­min teet osto­pää­tök­sen, sitä enem­män pää­set vai­kut­ta­maan talon raken­nus- ja sisus­tus­rat­kai­sui­hin. Myös lisä- ja muu­tos­työt ovat mahdollisia.

Ota yhteyt­tä, jos suun­nit­te­let oma­ko­ti­ta­lon raken­nut­ta­mis­ta, tai haluat tie­tää lisää myy­tä­vis­tä kohteistamme!

Kat­so kohteita »

Soita 044 3084523